Menej troviť, viacej tvoriť a učiť sa.

 • Home
 • Obchodné podmienky
Nehnuteľnosti

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky realitnej kancelárie Nitrava s.r.o.

ÚVOD

Vážený obchodný partner - klient realitnej kancelárie spoločnosti Nitrava s.r.o., pokiaľ prejavíte záujem o ktorúkoľvek nehnuteľnosť z našej ponuky, alebo máte záujem ponúknuť vašu nehnuteľnosť, skontaktujte sa s nami prostredníctvom e-mailovej správy, telefonicky alebo písomne. Zmluvné podmienky s vami dohodneme pri priamom jednaní o konkrétnej vami ponúkanej nehnuteľnosti.

OBCHODNÉ PODMIEKY

 • 1) Pri predaji nehnuteľností sa naša provízia za sprostredkovanie pohybuje v celkovej výške od 1,5 % do 5 % z kúpnej ceny požadovanej majiteľom predávanej nehnuteľnosti. Presnú výšku marže stanovujeme od prípadu k prípadu, podľa celkovej ceny predávanej nehnuteľnosti a od rozsahu poskytnutých služieb našou realitnou kanceláriou.
  Napríklad pri predaji nehnuteľností typu byt, rodinný dom, pozemok na rodinný dom, chata, záhrada sú provízie pre realitnú kanceláriu vo výške 5%. Pri predaji nehnuteľností typu komerčná budova, priemyselný areál, výrobná hala, lesy, orná pôda, … sú provízie pre realitnú kanceláriu vo výške spravidla 1,5 % a viac podľa výšky ceny predávanej nehnuteľnosti.

 • 2) Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností je vo výške jednomesačného až dvojmesačného nájmu, podľa obtiažnosti obchodného prípadu a doby trvania prenájmu.

 • 3) Všetky poplatky spojené s realizáciou prevodu nehnuteľnosti sú v réžii našej realitnej kancelárie (sú zahrnuté v odmene pre realitnú kanceláriu) a nezaťažujeme nimi klientov.

 • 4) Predpokladom na dobrú a obojstranne výhodnú spoluprácu je aj požiadavka našej realitnej kancelárie, aby klient (záujemca) hodnoverným spôsobom preukázal vlastníctvo k prevádzanej nehnuteľnosti.

 • 5) V dohodnutej provízii sú zahrnuté tieto činnosti a služby našej realitnej kancelárie:

  • obhliadka s posúdením stavu predávanej nehnuteľnosti (technický a právny stav),
  • stanovenie ceny v spolupráci s majiteľom predávanej nehnuteľnosti a prihliadajúc na situáciu na trhu,
  • dohodnutie si zmluvných podmienok medzi majiteľom nehnuteľnosti a našou realitnou kanceláriou,
  • profesionálne spracovanie obchodnej ponuky na predávanú alebo prenajímanú nehnuteľnosť,
  • aktívne vyhľadávanie záujemcu o kúpu alebo prenájom,
  • inzercia nehnuteľnosti na internete, v tlači a na letákoch spoločnosti,
  • poradenstvo v oblasti predaja a kúpy nehnuteľností,
  • obhliadky nehnuteľností s klientmi realitnej kancelárie,
  • vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve,
  • vypracovanie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o prenájme,
  • vypracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností,
  • sprostredkovanie služieb notára, právnika, banky...,
  • overenie podpisov predávajúcich u notára,
  • výpis z listu vlastníctva,
  • kópia katastrálnej mapy,
  • úschova / depozit peňažných prostriedkov,
  • vypracovanie splnomocnení,
  • vypracovanie protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti,
  • prípadne iné služby podľa požiadaviek klienta realitnej kancelárie.
V Nitre dňa 01. januára 2010